K.V. Golenko, Denezhnoye obrashcheniye v Kolkhide v rimskoye vremya. L., 1964.

Kazamanova L. N.