F.M. Nechai, Rim i italiki, Minsk, 1963.

Mayak Iya L.