"Drevnii mir". Sbornik statei. Akademiku V.V. Struve. M., 1962.

Reder D. G., Smirin V. М., Bregovskaya N. B.