A.N. Yegunov, Gomer v russkikh perevodakh XVIII-XIX vekov, M., 1964.

Polyakova S. V.