A.S. Shofman, Istoriya antichnoi Makedonii, Kazan, ch.I, 1960; ch. II, 1963.

Bokshchanin A. G., Livshits G. M.