S.I. Kovalev, Basic Problems concerning the Origins of Christianity, M. - L., 1964.

Lentzman Ya. А.