Pitannia klassitchnoi filologii, I-III, Lvov, 1959-1963; Publius Ovidius Naso, Lvov, 1960.

Smotrytsch А. P.