W.L. Westermann. The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity. Philadelphia, 1955

Korsunsky A. R., Kuzishchin Vasily I., Lentzman Ya. А., Pavlovskaya A. I., Sventsitskaya Irina S.