Рабовладение на Крите в VI–IV вв. до н.э.

Kazamanova L. N.