Хрестоматия по истории древнего мира / Под ред. В.В. Струве. Т. I. М., 1950

Rubinshtein R. I.