Издания на Народния Археологически Музей, нова серия. Раз- копки и проучвания. № I, II. 1948

Blavatskaya T. V.