Х.М. Дановъ. Полибий и сведенията му за източната половина на Балканския полуостровъ. София, 1942 (Отдълна редица трудове на Българския археологически институтъ. 2)

Kazhdan A. P.